Persoonlijk advies & service
Voor 16 u besteld? Zelfde werkdag verzonden
Gratis verzending v.a. €75 (NL) - €100 (BE)
Super leuk kids ondergoed en pyjama's!

Privacy Statement

Basics4kidz.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Basics4kidz.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Basics4kidz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers:


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Basics4kidz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de koopovereenkomst;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht tot uitvoering van de overeenkomst.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 

- De overeengekomen koopovereenkomst;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Basics4kidz de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;


Uw persoonsgegevens worden door Basics4kidz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees :

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Basics4kidz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief, tijdens het aanmaken van een account of door middel van het pop-up inschrijfformulier op onze website.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Basics4kidz de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door Basics4kidz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden :

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het Bodybassics4kidz.com

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van de uitlevering van uw bestelling

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Basics4kidz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 

- Alle personen die namens Basics4kidz van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Basics4kidz

Wibautlaan 1

1181XV 

Amstelveen

[email protected]

Amstelveen, 1 mei 2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Persoonlijk advies & service
Voor 16 u besteld? Zelfde werkdag verzonden
Gratis verzending v.a. €75 (NL) - €100 (BE)
Super leuk kids ondergoed en pyjama's!